Επιλογή Σελίδας

Σκληρόμετρα Πλαστικών Shore

Σκληρόμετρα Πλαστικών Shore

Τα σκληρόμετρα πλαστικών Shore  είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην βιομηχανία πλαστικών. Η σκληρότητα των πλαστικών μετράται συνήθως με την κλίμακα Shore (Durometer).
Η χρήση των σκληρομέτρων Shore, είτε στην κλίμακα Shore A είτε στην Shore D, είναι η προτιμώμενη μέθοδος μέτρησης της σκληρότητας των περισσοτέρων τύπων πλαστικών.
Η κλίμακα Shore A χρησιμοποιείται για «μαλακότερα» λάστιχα ενώ η κλίμακα Shore D χρησιμοποιείται για «πιο σκληρά». Πολλές άλλες κλίμακες σκληρότητας Shore, όπως η σκληρότητα Shore O και Shore H, υπάρχουν, αλλά σπάνια αντιμετωπίζονται στη βιομηχανία πλαστικών.

H μέθοδος Shore βασίζεται  στην μέτρηση της  αντοχής των πλαστικών στην διείσδυση ενός διεισδυτή. Τα σκληρόμετρα Shore παρέχουν μια εμπειρική τιμή σκληρότητας η οποία δεν συσχετίζεται απαραίτητα με άλλες ιδιότητες ή θεμελιώδη χαρακτηριστικά.

Tα υλικά που θα σκληρομετρηθούν θα πρέπει να βρίσκονται σε εργαστηριακές συνθήκες τουλάχιστον μια ώρα πριν από τη δοκιμή.
Ο χρόνος μέτρησης  δηλαδή ο χρόνος επιβολής του φορτίου είναι 15 δευτερόλεπτα.
Η δύναμη που πρέπει να εφρμαοστεί είναι 1kg + 0,1kg για Shore A, και 5kg + 0,5kg για Shore D.
Θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον (5) πέντε μετρήσεις για να εξαχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα.
Η τελική τιμή της σκληρότητας εξαρτάται από το βάθος του διεισδυτή αφού έχει εφαρμοστεί για 15 δευτερόλεπτα στο υλικό. Αν η σκληρότητα είναι <10 ° Sh ή> 90 ° Sh τα αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα
Για την σωστή χρήση των σκληρομέτρων Shore ενδείκνυται η χρήση βάσης στήριξης. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης είναι σίγουρος για την κάθετη εφαρμογήτ ου φορτίου.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι η βαθμονόμηση – διακρίβωση των σκληρομέτρων shore. H εταιρεία μας προσφέρει πλήθος προτύπων πλακιδίων σκληρότητας για την διακρίβωση των σκληρομέτρων Shore A, Shore D αλλά και άλλων κλιμάκων Shore.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την μέθοδο σκληρομέτρησης SHORE  αλλά και για τα σκληρόμετρα πλαστικών Shore παρακαλώ δείτε εδώ

Menu
Menu