Επιλογή Σελίδας

Ανάλυση Δονήσεων

Ανάλυση Δονήσεων

Οι Αναλυτές Δονήσεων δίνουν λεπτομερή στοιχεία για την κατάσταση του εξοπλισμού (Κινητήρες, Αντλίες, Ανεμιστήρες, Γεννήτριες κλπ.). Με την μέτρηση των δονήσεων οι πρώτες ενδείξεις μιας βλάβης ανιχνεύονται μήνες πριν την αστοχία ενός μηχανήματος
Επιπρόσθετα με την χρήση βοηθητικών λογισμικών ή/και βοηθητικών εφαρμογών γίνεται διάγνωση της προέλευσης των δονήσεων και η ανίχνευση της αιτίας της βλάβης, π.χ. Αζυγοσταθμία, Μηχανική Χαλαρότητα, Κακή Ευθυγράμμιση, Φθαρμένα Ρουλεμάν.

Menu

210 9416200

Menu